Hubungi

Urus Setia

Festival SEWARNA 2019

Sekretariat Seni Budaya Politeknik Muadzam Shah

d/a Politeknik Muadzam Shah

Lebuhraya Tun Abdul Razak

26700 Muadzam Shah

Pahang Darul Makmur

Telefon: 09-450 2005/2006/2007

Faks: 09-450 2009

E-mel: sekretariat@sewarna2019.com  |  senibudayapms@gmail.com

Facebook: Sekretariat Seni Budaya PMS

Instagram: @senibudayapms